jeudi 11 août 2011

naruto shippuden vf saison:2 [27-52]

naruto shippuden sub eng saison:1 
Episodes:27->52

Naruto Shippuden 27 Vf,Naruto Shippuden 28 Vf,Naruto Shippuden 29 Vf,Naruto Shippuden 30 Vf,Naruto Shippuden 31 Vf,Naruto Shippuden 32 Vf,Naruto Shippuden 33 Vf,Naruto Shippuden 34 Vf,Naruto Shippuden 35 Vf,Naruto Shippuden 36 Vf ,Naruto Shippuden 37 Vf,Naruto Shippuden 38 Vf,Naruto Shippuden 39 Vf,Naruto Shippuden 40 et 41 Vf,Naruto Shippuden 42 Vf,Naruto Shippuden 43 Vf,Naruto Shippuden 44 Vf, Naruto Shippuden 45 Vf ,Naruto Shippuden 46 Vf,Naruto Shippuden 47 Vf,Naruto Shippuden 48 Vf,Naruto Shippuden 49 Vf,Naruto Shippuden 50 Vf,Naruto Shippuden 51 Vf,Naruto Shippuden 52 Vf